سفارش تبلیغ
صبا ویژن

با تراکتور ازکاشت تا برداشت

ما را در تلگرام دنبال کنید.....>   ?

با تراکتور ازکاشت تا برداشت

تراکتور(Tractor) به معنی «کشنده» می‌باشد. این کلمه به ماشین‌هایی اطلاق می‌شود که جهت کشیدن یک بار یا یک وسیله بکار می‌روند. تراکتور به ماشین خودرویی اطلاق می‌شود که از قدرت آن برای کشیدن ادوات و ماشینهای کشاورزی قابل حرکت استفاده می‌شود.

زراعت Ù?کاÙ?Û?زÙ?,کشاÙ?رزÛ? Ù?کاÙ?Û?زÙ?, Ù?ساÛ?Ù? Ù?کاÙ?Û?زÙ? در کشاÙ?رزÛ?, Ù?Ù?Ø´ Ù?ساÛ?Ù? Ù?کاÙ?Û?زÙ? در کشاÙ?رزÛ?, Ù?دÛ?Ù?Û? ترÛ?Ù? Ù?اشÛ?Ù? Ù?اÛ? کشاÙ?رزÛ?,Ù?تداÙ?Ù? ترÛ?Ù? Ù?اشÛ?Ù? Ù?اÛ? کشاÙ?رزÛ?,Ù?Ù?Ù?ترÛ?Ù? Ù?سÛ?Ù?Ù? در کشاÙ?رزÛ? Ù?کاÙ?Û?زÙ?,Ù?Ù?Ù?ترÛ?Ù? Ù?اشÛ?Ù? کشاÙ?رزÛ?, Ù?اشÛ?Ù? Ù?اÛ? کشاÙ?رزÛ?, Û?دک Ú©Ø´ Ù?ساÛ?Ù? Ù?زرعÙ?, ادÙ?ات کشاÙ?رزÛ? Ù?کاÙ?Û?زÙ?Ø?, Ù?اشÛ?Ù? Ù?اÛ? کشاÙ?رزÛ? Ù?تحرک,تارÛ?Ø®Ú?Ù? تÙ?Ù?Û?د تراکتÙ?ر, تراکتÙ?رÙ?اÛ? اÙ?Ù?Û?Ù?,اÙ?Ù?Û?Ù? تراکتÙ?ر بÙ?زÛ?Ù?Û?, تراکتÙ?ر بÙ?زÛ?Ù?Û?,تراکتÙ?رÙ?اÛ? Ù?Ù?ردسÙ?,پرÙ?رÙ?Ø´ ترÛ?Ù? تراکتÙ?رÙ?ا, Ù?طعات تشکÛ?Ù? دÙ?Ù?دÙ? تراکتÙ?ر, Ù?طعات تراکتÙ?ر, Ú?رخ Ù?اÛ? تراکتÙ?ر,تراکتÙ?ر Ú?رخ زÙ?جÛ?رÛ?,کاربرد تراکتÙ?ر در کشاÙ?رزÛ?, اÙ?Ù?اع تراکتÙ?ر,تراکتÙ?ر Ù?Ù?Ù? کارÙ?,تراکتÙ?ر Ù?عÙ?Ù?Ù?Û?,تراکتÙ?ر شاسÛ? بÙ?Ù?د, تراکتÙ?ر باغباÙ?Û?,تراکتÙ?ر Ú?Ù?Ù? زÙ?Û?, تراکتÙ?ر Ø­Ù?Ù?, بÛ?Ù? Ù?کاÙ?Û?Ú©Û?, تراکتÙ?ر دستÛ?,تÛ?Ù?ر, تراکتÙ?ر رÙ?Ù?اÙ?Û?, تراکتÙ?ر Ù?رگÙ?سÙ?, تراکتÙ?ر Ù?Û?ات,تراکتÙ?ر جاÙ?دÛ?ر, شرکت بازرگاÙ?Û? Ù?Û?رÙ?زÙ?, Ù?اردات کاÙ?ا از Ú?Û?Ù? ,خرÛ?د کاÙ?ا از Ú?Û?Ù?, صادرات, Ù?اردات دستگاÙ? Ù?اÛ? خطÙ?Ø· تÙ?Ù?Û?د,  Ù?اردات Ù?Ù?اد اÙ?Ù?Û?Ù?, Ø­Ù?Ù? کاÙ?ا از Ú?Û?Ù?, کارگÙ?, Ø­Ù?Ù? Ù?Ù?اÛ?Û?, Ø­Ù?Ù? درÛ?اÛ?Û?, ترخÛ?ص کاÙ?ا از Ú¯Ù?رک, Ù?اردات ادÙ?ات کشاÙ?رزÛ?, Ù?اردات Ù?اشÛ?Ù? Ø¢Ù?ات کشاÙ?رزÛ?,  Ù?اردات بذر, Ù?اردات Ú©Ù?د, Ù?اردات سÙ?Ù?Ù? کشاÙ?رزÛ?,?

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب...